Disclaimer

T.I.N.C. Computers Heerlen (Kamer van Koophandel: 14079512), hierna te noemen TINC Computers, verleent u hierbij toegang tot tinc-it.nl en nodigt u uit het aangebodene te kopen.

TINC Computers behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

 

Aansprakelijkheid

TINC Computers spant zich in om de inhoud van tinc-it.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op, onze website, aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van TINC Computers.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op tinc-it.nl geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met TINC Computers.Voor op tinc-it.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan TINC Computers nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

 

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij TINC Computers.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van TINC Computers, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

 

Wijzigingen

TINC Computers behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

 

Overig

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.